• Це високоосвічена особистість, яка усвідомлює необхідність знань;
 • Орієнтується в потоці інформації;
 • Реалізовує отримані знання на практиці;
 • Зорієнтована на навчання впродовж життя;
 • Особистість зі сформованими морально-духовними цінностями;
 • Особистість, що має правову освіченість, стійку громадянську позицію.

Компетентний учень повинен мати:

 • особистісну компетентність;
 • соціальну компетентність;
 • здоров”язберігаючу компетентність.

Досконало володіти:

 • державною мовою;
 • знанням загальноосвітніх дисциплін в обсязі державного стандарту;
 • мати високий рівень науково-практичної підготовки.
Модель випускника Лікарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Сфера компетентностіХарактеристика сфер компетенції випускника школи
Готовність до безперервного навчання1. Начитаність, глибокі знання в окремих газузях науки і практики;
2. Культура мови;
3. Уміння використовувати теоритичні знання на практиці;
4. Самостійність і регулярність в навчальної діяльності.
Професійно трудова1. Розуміння своїх здібностей і інтересів у подальшій професійно – трудовій діяльності.
2. Знання основних положень законодавства про працю , права та обов’язки неповнолітніх у трудовій сфері.
3. Дотримання норм і правил людського співіснування у школі та поза нею.
4. Активна участь у житті класу і школи.
5. Наявність досвіду організаторської роботи , участі у виборних органах учнівського самоврядування.
Сімейно – побутова 1. Вияв турботи , милосердя й терпимості до рідних і близьких .
2. Дотримання етичних , правових , фізіологічних , гігієнічних аспектів статевих стосунків .
3. Наявність чітких уявлень про різні аспекти сімейного життя.
4. Виконання щоденних господарсько –побутових функцій у сім’ї .
Культурно – дозвіллєва1. Відвідування культурних центрів ( бібліотек , кінотеатрів , театрів , музеїв виставок ).
2. Вміння вести діалог , дискусію , обґрунтовувати свою думку і життєву позицію
3. Наявність улюблених занять у вільний час .
4. Наявність досвіду участі у різних видах художньо – естетичної творчої діяльності.
5. Наявність уявлень про можливості школи , району в проведенні дозвілля стосовно особистісних потреб.
Особистісно – етична1. Переважання гуманістичної орієнтації в системі особистісних цінностей .
2. Здатність оцінювати явища навколишньої дійсності, свою поведінку й поведінку інших людей з позиції моральності , відчуття краси світу.
3. Дбайливе ставлення до живої природи , прагнення зберегти природу в повсякденній життєдіяльності й роботі.
4. Організованість і відповідальність , терпимість до недоліків інших людей.
5. Самоповага , самодисципліна , самокритичність.
Психолого – фізіологічна1. Наявність уявлень про особливості свого темпераменту і характеру , стану здоров’я .
2. Дотримання правил особистої гігієни, захист від вірусних та інфекційних захворювань , негативне ставлення до шкідливих звичок
3. Уміння організувати режим і дотримуватися його.
4. Регулярні заняття фізкультурою та спортом , правильне харчування.
5. Досвід особистих досягнень у спортивній діяльності , корекція свого фізичного стану , зовнішнього вигляду.

Керуючись Законом України «Про загальну середню освіту». Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, де регулюються всі питання освіти, правові відносини школи, необхідними умовами реалізації концепції є:

 • - вибір і структурування навчально-виховного матеріалу на засадах диференціації та інтеграції, забезпечення альтернативних можливостей для одержання освіти відповідно до індивідуальних потреб та здібностей;
 • орієнтація та інтегровані курси. Пошук нових підходів до структурування знань як засобу цілісного розуміння та пізнання світу;
 • оптимальне поєднання гуманітарної і природничо-математичної складових освіти, теоретичних і практичних компонентів, органічний зв'язок з національною історією, культурою, традиціями;
 • створення умов для максимального розвитку учнів, формування готовності і здатності до самоосвіти, широкого застосування нових педагогічних технологій;
 • активне використання новітніх теоретичних розробок та здобутків педагогів-новаторів, запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень;
 • досягнення якісно нового рівня у вивчені базових навчальних предметів;
 • забезпечення відповідних умов для навчання і виховання фізично та психічно здорової особи;
 • створення належної матеріально-технічної бази, науково-методичного - забезпечення педагогічного процесу.
Кiлькiсть переглядiв: 118